Từ điển Dict9
EV

barie Tiếng Anh là gì?

ENbarie
Danh từ
thanh, thỏi