Từ điển Dict9
EV

barkeeper Tiếng Anh là gì?

ENbarkeeper
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chủ quán rượu