Từ điển Dict9
EV

barking iron Tiếng Anh là gì?

ENbarking iron
Danh từ
(từ lóng) súng lục