Từ điển Dict9
EV

barky Tiếng Anh là gì?

ENbarky
Tính từ
có vỏ
giống vỏ cây