Từ điển Dict9
EV

barlow Tiếng Anh là gì?

ENbarlow
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dao nhíp lớn một lưỡi ((như) barlow knife)