Từ điển Dict9
EV

barman Tiếng Anh là gì?

ENbarman
Danh từ
(số nhiều barmen)
nam tiếp viên quầy rượu