Từ điển Dict9
EV

barmy Tiếng Anh là gì?

ENbarmy
Tính từ
(từ Mỹ, cách viết khác balmy)
(-ies, -iest) (khẩu ngữ)
điên, dở người