Từ điển Dict9
EV

barn-owl Tiếng Anh là gì?

ENbarn-owl
Danh từ
(động vật học) chim lợn