Từ điển Dict9
EV

barn-stormer Tiếng Anh là gì?

ENbarn-stormer
Danh từ
diễn viên xoàng; nghệ sĩ lang thang
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đi nói chuyện; người đi vận động chính trị (ở các tỉnh nhỏ, ở nông thôn)