Từ điển Dict9
EV

barn-storming Tiếng Anh là gì?

ENbarn-storming
Danh từ
sự đi biểu diễn lang thang
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự đi nói chuyện; sự đi vận động chính trị (ở các tỉnh nhỏ, ở nông thôn)