Từ điển Dict9
EV

barnyard Tiếng Anh là gì?

ENbarnyard
Danh từ
sân kho