Từ điển Dict9
EV

barograph Tiếng Anh là gì?

ENbarograph
Danh từ
(vật lý) máy ghi khí áp
(Kỹ thuật) khí (quyển) áp k