Từ điển Dict9
EV

barometrical Tiếng Anh là gì?

ENbarometrical
Tính từ
(vật lý) (thuộc) khí áp