Từ điển Dict9
EV

baron Tiếng Anh là gì?

ENbaron
Danh từ
nam tước
vua, trùm (tư bản)
a press baron
trùm báo chí
an oil baron
vua dầu lửa