Từ điển Dict9
EV

barque Tiếng Anh là gì?

ENbarque
Danh từ
xem bark