Từ điển Dict9
EV

barrel-house Tiếng Anh là gì?

ENbarrel-house
-shop) /'bærəlʃɔp/* danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu