Từ điển Dict9
EV

barrel-shaped Tiếng Anh là gì?

ENbarrel-shaped
-shaped) /'bærəlʃeipt/* tính từ
hình thùng