Từ điển Dict9
EV

barrelled Tiếng Anh là gì?

ENbarrelled
-shaped) /'bærəlʃeipt/* tính từ
hình thùng