Từ điển Dict9
EV

barrenness Tiếng Anh là gì?

ENbarrenness
Danh từ
sự cằn cỗi; sự không sinh đẻ (phụ nữ)
sự vô bổ