Từ điển Dict9
EV

barring Tiếng Anh là gì?

ENbarring
Giới từ
trừ, trừ ra
barring accidentswe should arrive on time
trừ trường hợp gặp tai nạn, chúng tôi sẽ đến đúng giờ