Từ điển Dict9
EV

barristers-at-law Tiếng Anh là gì?

ENbarristers-at-law
Danh từ, số nhiều barristers-at-law /'bæristəzet'lɔ:/
(như) barrister