Từ điển Dict9
EV

barroom Tiếng Anh là gì?

ENbarroom
Danh từ
xe cút kít ((như) wheel barroom)
cáng ((như) hand barroom)
xe ba gác ((như) coster's barroom)