Từ điển Dict9
EV

bartizan Tiếng Anh là gì?

ENbartizan
Danh từ
chòi canh có lỗ châu mai