Từ điển Dict9
EV

basaltic Tiếng Anh là gì?

ENbasaltic
Tính từ
(thuộc) bazan