Từ điển Dict9
EV

bascule Tiếng Anh là gì?

ENbascule
Danh từ
máy nâng (cầu cất)