Từ điển Dict9
EV

bascule-bridge Tiếng Anh là gì?

ENbascule-bridge
Danh từ
cầu cất