Từ điển Dict9
EV

base-minded Tiếng Anh là gì?

ENbase-minded
Tính từ
có tâm địa ti tiện