Từ điển Dict9
EV

base-spirited Tiếng Anh là gì?

ENbase-spirited
Tính từ
hèn nhát