Từ điển Dict9
EV

baseless Tiếng Anh là gì?

ENbaseless
Tính từ
không có cơ sở, không có căn cứ
baseless fears
nỗi sợ không có căn cứ