Từ điển Dict9
EV

baseness Tiếng Anh là gì?

ENbaseness
Danh từ
sự đê hèn, sự đê tiện