Từ điển Dict9
EV

basically Tiếng Anh là gì?

ENbasically
Phó từ
về cơ bản
basically I agree with your proposals
về cơ bản tôi đồng ý với các đề nghị của anh