Từ điển Dict9
EV

basicity Tiếng Anh là gì?

ENbasicity
Danh từ
(hoá học) tính bazơ; độ bazơ