Từ điển Dict9
EV

basidia Tiếng Anh là gì?

ENbasidia
(bất qui tắc) danh từ, số nhiều basidia /bə'sidiə/
(thực vật học) đảm của nấm