Từ điển Dict9
EV

basidium Tiếng Anh là gì?

ENbasidium
(bất qui tắc) danh từ, số nhiều basidia /bə'sidiə/
(thực vật học) đảm của nấm