Từ điển Dict9
EV

basilar Tiếng Anh là gì?

ENbasilar
Tính từ
ở đáy, ở nền
basilar vein
(giải phẫu) tĩnh mạch nền
cơ sở