Từ điển Dict9
EV

basin Tiếng Anh là gì?

ENbasin
Danh từ
như wash-basin
cái chậu
chỗ trũng lòng chảo
lưu vực, bể, bồn
river basin
lưu vực sông
coal basin
bể than
vũng, vịnh