Từ điển Dict9
EV

basket case Tiếng Anh là gì?

ENbasket case
Danh từ
bệnh nhân bị cưa cụt tất cả chân tay