Từ điển Dict9
EV

basket dinner Tiếng Anh là gì?

ENbasket dinner
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bữa ăn trong cuộc đi chơi cắm trại ngoài trời