Từ điển Dict9
EV

basket lunch Tiếng Anh là gì?

ENbasket lunch
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bữa ăn trong cuộc đi chơi cắm trại ngoài trời