Từ điển Dict9
EV

basket picnic Tiếng Anh là gì?

ENbasket picnic
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc đi chơi cắm trại ngoài trời