Từ điển Dict9
EV

basketry Tiếng Anh là gì?

ENbasketry
-work) /'bɑ:skitwə:k/* danh từ
nghề đan rổ rá
rổ rá