Từ điển Dict9
EV

bass-relief Tiếng Anh là gì?

ENbass-relief
Danh từ
(nghệ thuật) nối thấp (đắp, khắc, chạm)