Từ điển Dict9
EV

basso-relievo Tiếng Anh là gì?

ENbasso-relievo
Danh từ
(nghệ thuật) nối thấp (đắp, khắc, chạm)