Từ điển Dict9
EV

bastard file Tiếng Anh là gì?

ENbastard file
Danh từ
dũa cỡ vừa