Từ điển Dict9
EV

bastion Tiếng Anh là gì?

ENbastion
Danh từ
pháo đài (nghĩa đen, nghĩa bóng)
a bastion of democrary (nghĩa bóng)
một pháo đài của nền dân chủ