Từ điển Dict9
EV

bat-horse Tiếng Anh là gì?

ENbat-horse
Danh từ
ngựa thồ