Từ điển Dict9
EV

batfowl Tiếng Anh là gì?

ENbatfowl
Nội động từ
bắt chim bằng đèn sáng (làm cho chúng quáng ánh đèn)