Từ điển Dict9
EV

bathing-box Tiếng Anh là gì?

ENbathing-box
Danh từ
buồng tắm, buồng thay quần áo tắm (ở bãi biển)