Từ điển Dict9
EV

bathing-costume Tiếng Anh là gì?

ENbathing-costume
Danh từ
(cách viết khác bathing-suit /'beiðiŋ su:t/) (cũ)
như swimming costume