Từ điển Dict9
EV

bathing-trunks Tiếng Anh là gì?

ENbathing-trunks
Danh từ
quần bơi